Danh sách tiểu hành tinh/223101–223200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223101 2002 UX40 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223102 2002 UP44 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223103 2002 UT51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
223104 2002 US66 30/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
223105 2002 VC5 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223106 2002 VC7 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
223107 2002 VA13 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223108 2002 VK13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223109 2002 VW15 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223110 2002 VO16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223111 2002 VX21 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223112 2002 VP22 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
223113 2002 VL23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223114 2002 VX29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223115 2002 VE30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223116 2002 VJ30 05/11/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
223117 2002 VS30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223118 2002 VU31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223119 2002 VN32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223120 2002 VZ32 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
223121 2002 VN33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223122 2002 VP33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223123 2002 VL39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223124 2002 VX45 05/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
223125 2002 VE49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223126 2002 VJ57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
223127 2002 VT61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223128 2002 VC63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
223129 2002 VD67 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
223130 2002 VC73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223131 2002 VE75 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223132 2002 VR76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223133 2002 VB82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223134 2002 VJ86 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223135 2002 VN87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223136 2002 VM97 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223137 2002 VW102 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
223138 2002 VP114 13/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
223139 2002 VD120 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223140 2002 VF129 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223141 2002 VL131 01/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
223142 2002 WZ1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223143 2002 WK3 24/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
223144 2002 WL8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223145 2002 WX8 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
223146 2002 WG10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223147 2002 WU13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223148 2002 WZ22 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223149 2002 WG26 16/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
223150 2002 XA1 01/12/2002 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
223151 2002 XP8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223152 2002 XE22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223153 2002 XR27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223154 2002 XS33 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223155 2002 XY34 06/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
223156 2002 XP35 07/12/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,2 km MPC · JPL
223157 2002 XF42 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223158 2002 XU49 10/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
223159 2002 XX49 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223160 2002 XK50 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223161 2002 XD71 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223162 2002 XV75 11/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
223163 2002 XZ85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223164 2002 XD86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223165 2002 XB87 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223166 2002 XE101 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223167 2002 XT102 05/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
223168 2002 XX112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223169 2002 XQ115 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223170 2002 YP7 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223171 2002 YU10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223172 2002 YN14 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223173 2002 YG21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223174 2002 YF22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223175 2002 YP25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223176 2002 YC26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223177 2002 YE27 31/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
223178 2003 AA4 03/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223179 2003 AO5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223180 2003 AQ15 04/01/2003 Nashville R. Clingan 910 m MPC · JPL
223181 2003 AO18 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223182 2003 AQ29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223183 2003 AE40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223184 2003 AR44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223185 2003 AR49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223186 2003 AZ49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223187 2003 AK50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223188 2003 AP51 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223189 2003 AF52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223190 2003 AP53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223191 2003 AV59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223192 2003 AQ63 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223193 2003 AX71 08/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
223194 2003 BP4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,9 km MPC · JPL
223195 2003 BW8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223196 2003 BX19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
223197 2003 BD20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
223198 2003 BP20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
223199 2003 BM29 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223200 2003 BF30 27/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL