Danh sách tiểu hành tinh/222601–222700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222601 2001 XY17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222602 2001 XV21 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222603 2001 XM23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222604 2001 XS27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222605 2001 XY28 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222606 2001 XC35 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222607 2001 XY37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222608 2001 XT43 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222609 2001 XJ51 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222610 2001 XG56 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222611 2001 XJ57 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222612 2001 XJ67 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222613 2001 XZ67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222614 2001 XE70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222615 2001 XL70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222616 2001 XF74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222617 2001 XS79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222618 2001 XZ79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222619 2001 XH80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222620 2001 XV82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222621 2001 XH86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222622 2001 XG89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222623 2001 XZ92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222624 2001 XE93 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
222625 2001 XO95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222626 2001 XY105 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222627 2001 XF106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222628 2001 XG108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222629 2001 XM108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222630 2001 XY108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222631 2001 XR114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222632 2001 XL115 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222633 2001 XP115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222634 2001 XZ117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222635 2001 XN118 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222636 2001 XP121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222637 2001 XY121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222638 2001 XM122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222639 2001 XZ124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222640 2001 XY125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222641 2001 XJ131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222642 2001 XA136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222643 2001 XZ137 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222644 2001 XT156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222645 2001 XE160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222646 2001 XN169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222647 2001 XN173 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222648 2001 XX173 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222649 2001 XL174 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222650 2001 XX174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222651 2001 XX177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222652 2001 XP182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222653 2001 XC184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222654 2001 XH185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222655 2001 XW186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222656 2001 XZ187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222657 2001 XF188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222658 2001 XJ194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222659 2001 XD211 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222660 2001 XL217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222661 2001 XD218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222662 2001 XR221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222663 2001 XU228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222664 2001 XV233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222665 2001 XP234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222666 2001 XK254 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222667 2001 YN7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222668 2001 YT8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222669 2001 YV10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222670 2001 YJ19 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222671 2001 YT20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222672 2001 YS21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222673 2001 YL27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222674 2001 YD33 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222675 2001 YM34 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222676 2001 YZ39 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222677 2001 YR50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222678 2001 YR53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222679 2001 YY54 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222680 2001 YU67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222681 2001 YO84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222682 2001 YZ86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222683 2001 YG96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
222684 2001 YA112 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222685 2001 YF115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222686 2001 YY116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222687 2001 YN122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222688 2001 YF126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222689 2001 YT161 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222690 2002 AB6 04/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
222691 2002 AU7 04/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
222692 2002 AF8 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
222693 2002 AO9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
222694 2002 AY9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
222695 2002 AT13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
222696 2002 AK15 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222697 2002 AZ15 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
222698 2002 AY17 12/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222699 2002 AP26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222700 2002 AR47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL