Danh sách tiểu hành tinh/222001–222100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222001 1998 HU 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
222002 1998 HN10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
222003 1998 HQ83 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222004 1998 MF17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
222005 1998 QA59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222006 1998 QJ59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
222007 1998 QX59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222008 1998 QQ63 31/08/1998 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
222009 1998 QO70 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222010 1998 QY95 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222011 1998 RP 09/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
222012 1998 RY2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222013 1998 RF45 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222014 1998 SL5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
222015 1998 SB7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
222016 1998 SO7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222017 1998 SN39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
222018 1998 SU41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
222019 1998 ST44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222020 1998 SK46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
222021 1998 SS48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222022 1998 SV50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
222023 1998 SV63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
222024 1998 SZ76 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222025 1998 SF77 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
222026 1998 SX106 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222027 1998 SK113 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222028 1998 SW148 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222029 1998 SA154 26/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
222030 1998 SF156 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222031 1998 SP158 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222032 Lupton 1998 SW172 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
222033 1998 TE2 13/10/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
222034 1998 TW2 13/10/1998 Caussols ODAS 960 m MPC · JPL
222035 1998 TM9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
222036 1998 TA12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222037 1998 TC12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
222038 1998 TB20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
222039 1998 TM20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222040 1998 TT23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
222041 1998 UZ2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
222042 1998 UH9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222043 1998 UM12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
222044 1998 UR30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
222045 1998 UH37 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222046 1998 UG44 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
222047 1998 UE47 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
222048 1998 UG50 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
222049 1998 UT50 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
222050 1998 VC2 09/11/1998 Caussols ODAS 960 m MPC · JPL
222051 1998 VW3 10/11/1998 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
222052 1998 VS14 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222053 1998 VR55 11/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222054 1998 WS2 17/11/1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
222055 1998 WF3 18/11/1998 Gekko T. Kagawa 8,2 km MPC · JPL
222056 1998 WK24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
222057 1998 WS25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
222058 1998 WE36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222059 1998 WQ37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222060 1998 WA39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
222061 1998 XN5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222062 1998 XC6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
222063 1998 XK6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
222064 1998 XO8 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
222065 1998 XZ22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
222066 1998 XM59 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
222067 1999 AJ10 14/01/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
222068 1999 EH15 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
222069 1999 FP84 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
222070 1999 GV11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
222071 1999 GR12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
222072 1999 GT60 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222073 1999 HY1 20/04/1999 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
222074 1999 JO28 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222075 1999 JX101 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222076 1999 KM2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
222077 1999 KK7 17/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222078 1999 KR11 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222079 1999 NE43 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222080 1999 RH81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222081 1999 RL90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222082 1999 RM91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222083 1999 RB106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222084 1999 RP131 09/09/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
222085 1999 RD159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222086 1999 RP178 09/09/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
222087 1999 RG218 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222088 1999 TR44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222089 1999 TQ46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222090 1999 TM50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
222091 1999 TG51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
222092 1999 TT112 04/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
222093 1999 TU129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222094 1999 TP133 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222095 1999 TG141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222096 1999 TX154 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222097 1999 TU157 09/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222098 1999 TG167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222099 1999 TK170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222100 1999 TH177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL