Danh sách tiểu hành tinh/202301–202400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202301 2005 CE53 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
202302 2005 CF61 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
202303 2005 CM63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
202304 2005 CV70 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202305 2005 CX78 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
202306 2005 CQ79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202307 2005 DQ 28/02/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 5,7 km MPC · JPL
202308 2005 DN3 18/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,9 km MPC · JPL
202309 2005 ER4 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202310 2005 ER11 02/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
202311 2005 EC12 02/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
202312 2005 EF12 02/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
202313 2005 EO13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202314 2005 EM18 03/03/2005 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
202315 2005 ED20 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
202316 2005 EZ28 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
202317 2005 ET31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202318 2005 ED32 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
202319 2005 ED47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202320 2005 EO49 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
202321 2005 EG55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202322 2005 EV58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
202323 2005 EH61 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
202324 2005 EG68 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202325 2005 EK74 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
202326 2005 ER74 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
202327 2005 ER75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202328 2005 EP76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202329 2005 EM80 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
202330 2005 EX85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202331 2005 EE91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
202332 2005 ER91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202333 2005 EK93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
202334 2005 EV96 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
202335 2005 EJ100 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202336 2005 EN106 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
202337 2005 EN108 04/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
202338 2005 EV110 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202339 2005 EB112 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
202340 2005 EC119 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202341 2005 EC122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202342 2005 ET126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
202343 2005 EB132 09/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
202344 2005 EU136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202345 2005 EX144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202346 2005 EL153 08/03/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
202347 2005 EJ167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
202348 2005 ER170 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202349 2005 EK172 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
202350 2005 ER173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202351 2005 EQ174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202352 2005 ET181 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202353 2005 EF189 10/03/2005 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
202354 2005 EN194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
202355 2005 ED201 08/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
202356 2005 EF214 07/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
202357 2005 EV214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
202358 2005 EL217 09/03/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
202359 2005 EH218 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
202360 2005 EM223 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
202361 2005 EM226 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
202362 2005 EP242 11/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202363 2005 EW246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202364 2005 EJ258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
202365 2005 EB259 11/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
202366 2005 EX260 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202367 2005 EU271 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
202368 2005 EQ275 08/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
202369 2005 EH276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
202370 2005 EH279 09/03/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
202371 2005 EW279 10/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
202372 2005 ET290 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
202373 Ubuntu 2005 EW302 11/03/2005 Kitt Peak A. Gulbis 3,5 km MPC · JPL
202374 2005 EO323 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
202375 2005 FY12 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
202376 2005 GY13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
202377 2005 GQ19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
202378 2005 GT27 03/04/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
202379 2005 GQ30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202380 2005 GS31 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202381 2005 GG34 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
202382 2005 GJ45 05/04/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
202383 2005 GA56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
202384 2005 GU59 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
202385 2005 GY63 02/04/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
202386 2005 GR64 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202387 2005 GR74 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
202388 2005 GL75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
202389 2005 GJ85 04/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
202390 2005 GA86 04/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
202391 2005 GT132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202392 2005 GG138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202393 2005 GW160 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
202394 2005 GM175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
202395 2005 GR181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202396 2005 HD6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202397 2005 JS18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202398 2005 JV18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
202399 2005 JS30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202400 2005 JC37 04/05/2005 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL