Danh sách tiểu hành tinh/186801–186900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
186801 2004 EF54 15/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
186802 2004 EA58 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186803 2004 EH59 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
186804 2004 EU59 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
186805 2004 EW61 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186806 2004 EE76 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186807 2004 EF76 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186808 2004 EQ76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
186809 2004 EJ82 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186810 2004 EB86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186811 2004 EG94 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
186812 2004 EE115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
186813 2004 FT7 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186814 2004 FB10 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
186815 2004 FJ12 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
186816 2004 FR17 26/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
186817 2004 FM19 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186818 2004 FN23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186819 2004 FQ23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
186820 2004 FA26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186821 2004 FH26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
186822 2004 FE31 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
186823 2004 FN32 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
186824 2004 FC35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186825 2004 FD37 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
186826 2004 FH37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186827 2004 FA43 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186828 2004 FY51 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186829 2004 FJ59 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186830 2004 FW61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186831 2004 FS62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186832 Mosser 2004 FD76 17/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 1,0 km MPC · JPL
186833 2004 FF85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186834 2004 FJ86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
186835 Normanspinrad 2004 FE92 27/03/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 1,0 km MPC · JPL
186836 2004 FU93 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186837 2004 FY108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186838 2004 FG109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
186839 2004 FY127 27/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
186840 2004 FZ129 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
186841 2004 FK133 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186842 2004 FU140 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
186843 2004 GV 09/04/2004 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
186844 2004 GA1 11/04/2004 Reedy Creek J. Broughton APO 1,2 km MPC · JPL
186845 2004 GV2 12/04/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
186846 2004 GP8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
186847 2004 GN21 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186848 2004 GF22 12/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
186849 2004 GK22 12/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
186850 2004 GT34 13/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
186851 2004 GF38 15/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
186852 2004 GH38 15/04/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
186853 2004 GY40 12/04/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
186854 2004 GE42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186855 2004 GL43 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186856 2004 GE44 12/04/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
186857 2004 GF45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
186858 2004 GA54 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
186859 2004 GW56 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
186860 2004 GV60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
186861 2004 GD86 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
186862 2004 HG4 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186863 2004 HH18 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186864 2004 HN23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
186865 2004 HO24 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
186866 2004 HE26 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186867 2004 HS26 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186868 2004 HW30 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
186869 2004 HX31 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
186870 2004 HM33 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186871 2004 HE41 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
186872 2004 HE44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
186873 2004 HS47 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
186874 2004 HD60 25/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186875 2004 HG61 25/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
186876 2004 HR61 29/04/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
186877 2004 HA64 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186878 2004 HD66 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
186879 2004 JD4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
186880 2004 JJ9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
186881 2004 JV14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
186882 2004 JA16 10/05/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
186883 2004 JV19 13/05/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
186884 2004 JD27 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
186885 2004 JY27 15/05/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
186886 2004 JH29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186887 2004 JM29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
186888 2004 JL33 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186889 2004 JH36 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
186890 2004 JG38 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186891 2004 JX41 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
186892 2004 JT42 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
186893 2004 JD46 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
186894 2004 KS2 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
186895 2004 KK3 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
186896 2004 KX4 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
186897 2004 KG8 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
186898 2004 KW14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
186899 2004 KN17 30/05/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
186900 2004 LR1 05/06/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL