Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/170401–170500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170401 2003 TX17 15/10/2003 Uccle T. Pauwels 1,5 km MPC · JPL
170402 2003 TS19 15/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170403 2003 TZ49 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
170404 2003 UQ1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170405 2003 UK4 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
170406 2003 UJ15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170407 2003 UT16 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
170408 2003 UL20 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
170409 2003 UK27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
170410 2003 UN27 24/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
170411 2003 UT27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
170412 2003 UX28 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
170413 2003 UG31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
170414 2003 UG32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170415 2003 UV47 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170416 2003 UU52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
170417 2003 UF54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170418 2003 UC56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
170419 2003 UN65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170420 2003 UL71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
170421 2003 UY72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
170422 2003 UO75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170423 2003 UO86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170424 2003 UU86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170425 2003 US90 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170426 2003 UT90 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170427 2003 UY92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170428 2003 UL94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170429 2003 UP95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170430 2003 UH98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
170431 2003 UT101 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170432 2003 UL112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170433 2003 UQ112 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170434 2003 UP117 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170435 2003 UR118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170436 2003 UV122 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170437 2003 UY123 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170438 2003 UF132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170439 2003 UT132 19/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
170440 2003 UC136 21/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170441 2003 UV141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
170442 2003 UH144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
170443 2003 UF145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
170444 2003 UK149 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
170445 2003 UY151 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170446 2003 UQ152 21/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
170447 2003 UR152 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170448 2003 UX163 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170449 2003 UT165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170450 2003 UK170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170451 2003 UJ172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170452 2003 UQ173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170453 2003 UH180 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170454 2003 UL183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
170455 2003 UD184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170456 2003 UF184 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
170457 2003 UY188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170458 2003 UX192 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170459 2003 UQ196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170460 2003 UG206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170461 2003 UO206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170462 2003 US206 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170463 2003 UD207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170464 2003 UE209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
170465 2003 UE211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
170466 2003 UL212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170467 2003 UE220 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170468 2003 UY227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
170469 2003 UC234 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
170470 2003 UU236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170471 2003 UJ237 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
170472 2003 UF239 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170473 2003 UM242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170474 2003 UH244 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170475 2003 UV252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
170476 2003 UZ252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
170477 2003 UF259 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170478 2003 UZ260 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170479 2003 UY261 26/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170480 2003 UC266 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
170481 2003 UH268 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170482 2003 UC269 28/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
170483 2003 UU271 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170484 2003 UN272 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
170485 2003 UC277 30/10/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
170486 2003 UE281 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
170487 Mallder 2003 UE285 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
170488 2003 UQ287 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
170489 2003 UG298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
170490 2003 UZ300 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170491 2003 UJ310 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
170492 2003 UJ314 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
170493 2003 UY314 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170494 2003 VE4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170495 2003 VQ7 15/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170496 2003 VK8 15/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170497 2003 WE2 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
170498 2003 WW5 18/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
170499 2003 WY5 18/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
170500 2003 WJ6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL