Danh sách tiểu hành tinh/163501–163600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163501 2002 SG44 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
163502 2002 SA46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163503 2002 SU46 29/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
163504 2002 SW47 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
163505 2002 SW48 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163506 2002 SJ55 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163507 2002 SC56 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163508 2002 SE59 16/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
163509 2002 SU60 16/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163510 2002 TR 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163511 2002 TL1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163512 2002 TR3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
163513 2002 TT3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
163514 2002 TN6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163515 2002 TR6 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
163516 2002 TP13 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163517 2002 TX13 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163518 2002 TF18 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163519 2002 TW20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
163520 2002 TY20 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163521 2002 TX21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163522 2002 TD22 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163523 2002 TU23 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
163524 2002 TA25 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163525 2002 TM26 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
163526 2002 TP38 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
163527 2002 TA40 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
163528 2002 TR41 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
163529 2002 TV41 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163530 2002 TU42 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
163531 2002 TP44 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
163532 2002 TR44 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163533 2002 TY46 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
163534 2002 TQ51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
163535 2002 TM55 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
163536 2002 TT55 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163537 2002 TU55 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
163538 2002 TF67 07/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163539 2002 TP67 04/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163540 2002 TO76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163541 2002 TC77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
163542 2002 TQ84 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
163543 2002 TY84 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
163544 2002 TK85 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
163545 2002 TJ88 03/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
163546 2002 TL90 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
163547 2002 TC94 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163548 2002 TR94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
163549 2002 TW94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163550 2002 TO104 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
163551 2002 TF107 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163552 2002 TK110 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163553 2002 TP112 03/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
163554 2002 TU114 03/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
163555 2002 TK117 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163556 2002 TY118 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163557 2002 TC121 03/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
163558 2002 TQ123 04/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
163559 2002 TK124 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163560 2002 TL124 04/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163561 2002 TN125 04/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163562 2002 TB127 04/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
163563 2002 TM127 04/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
163564 2002 TV128 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163565 2002 TK130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163566 2002 TS134 04/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
163567 2002 TU135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163568 2002 TF139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163569 2002 TY142 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163570 2002 TJ143 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163571 2002 TT143 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163572 2002 TN157 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163573 2002 TL159 05/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
163574 2002 TO159 05/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163575 2002 TE160 05/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163576 2002 TE164 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163577 2002 TL169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163578 2002 TK173 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163579 2002 TV174 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
163580 2002 TR180 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163581 2002 TA183 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
163582 2002 TD184 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163583 2002 TS185 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
163584 2002 TG188 04/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
163585 2002 TO188 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163586 2002 TQ189 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163587 2002 TX190 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
163588 2002 TR191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
163589 2002 TG192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163590 2002 TN192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
163591 2002 TO202 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163592 2002 TS203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163593 2002 TA206 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
163594 2002 TH207 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163595 2002 TM209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163596 2002 TS214 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
163597 2002 TO225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
163598 2002 TQ230 07/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163599 2002 TG236 06/10/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
163600 2002 TF238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL