Danh sách tiểu hành tinh/151801–151900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
151801 2003 FK57 26/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151802 2003 FS57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
151803 2003 FE58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
151804 2003 FV58 26/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
151805 2003 FO61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151806 2003 FO64 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
151807 2003 FG75 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
151808 2003 FX77 27/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
151809 2003 FB79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
151810 2003 FF82 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
151811 2003 FR82 27/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
151812 2003 FE84 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
151813 2003 FF87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
151814 2003 FP87 28/03/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
151815 2003 FH89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
151816 2003 FF90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
151817 2003 FK93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
151818 2003 FW93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
151819 2003 FM94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
151820 2003 FW96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
151821 2003 FB97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151822 2003 FW98 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
151823 2003 FK99 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151824 2003 FD100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
151825 2003 FY101 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151826 2003 FE104 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
151827 2003 FX106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
151828 2003 FL107 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151829 2003 FO108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
151830 2003 FN109 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
151831 2003 FR115 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151832 2003 FN117 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151833 2003 FE120 23/03/2003 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,7 km MPC · JPL
151834 Mongkut 2003 FB122 26/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 3,5 km MPC · JPL
151835 Christinarichey 2003 FC122 27/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,3 km MPC · JPL
151836 2003 FH126 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
151837 2003 FP130 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
151838 2003 GJ1 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
151839 2003 GK3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
151840 2003 GF4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
151841 2003 GU8 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
151842 2003 GT9 02/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
151843 2003 GS12 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
151844 2003 GP13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
151845 2003 GA15 03/04/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
151846 2003 GH15 04/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
151847 2003 GT17 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
151848 2003 GD26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
151849 2003 GN29 07/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
151850 2003 GK35 07/04/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
151851 2003 GU36 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
151852 2003 GX36 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
151853 2003 GX42 09/04/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
151854 2003 HT2 22/04/2003 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
151855 2003 HH8 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
151856 2003 HC9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
151857 2003 HG11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
151858 2003 HD15 26/04/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
151859 2003 HG23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
151860 2003 HD24 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
151861 2003 HB27 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
151862 2003 HD29 28/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
151863 2003 HP38 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
151864 2003 HO45 29/04/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
151865 2003 HQ47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
151866 2003 HF48 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151867 2003 HO54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
151868 2003 HV54 24/04/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
151869 2003 JZ 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
151870 2003 JG2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
151871 2003 JN12 05/05/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
151872 2003 JD14 08/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
151873 2003 KL9 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
151874 2003 KQ17 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
151875 2003 KC28 20/05/2003 Nogales Tenagra II Obs. 2,9 km MPC · JPL
151876 2003 NH7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
151877 2003 OU9 25/07/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
151878 2003 PZ4 04/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
151879 2003 RF3 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
151880 2003 SF151 17/09/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
151881 2003 SC209 24/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
151882 2003 UW146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
151883 2003 WQ25 21/11/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
151884 2003 WO40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
151885 2003 XY21 15/12/2003 Nogales Tenagra II Obs. 1,3 km MPC · JPL
151886 2003 YO13 17/12/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
151887 2003 YY101 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
151888 2003 YV117 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
151889 2004 BG3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
151890 2004 BN80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
151891 2004 BF84 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
151892 2004 BR91 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
151893 2004 BU106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
151894 2004 CU24 12/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
151895 2004 CN66 15/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
151896 2004 DA16 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
151897 2004 DK16 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
151898 2004 DK33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
151899 2004 EP 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
151900 2004 EB7 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL