Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Bệnh và chửa bệnh/Bệnh ngoại

Tủ sách mở Wikibooks

Các loại bện bên ngoài cơ thể con người . Thí dụ như bệnh Tai, Mắt, Mũi, Miệng , Tay chân, Da ...