Chủ đề:Thần học

Tủ sách mở Wikibooks

< Tôn giáo

Thần học

Các sách trong chủ đề này bàn về thần học: ngành nghiên cứu về niềm tin tôn giáo, thực hành và trải nghiệm tôn giáo, về linh hồn. Thần học giúp các nhà thần học và tín hữu hiểu rõ hơn về truyền thống tôn giáo của mình, về các truyền thống tôn giáo khác, cũng như so sánh giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau.

Thần học khác với nghiên cứu tôn giáo ở điểm thần học được thực hiện từ cái nhìn bên trong (tức bởi những người có niềm tin vào tôn giáo đó, cố gắng giải thích các hiện tượng thần thánh như Thượng đế là gì...) trong khi khoa nghiên cứu tôn giáo được tiến hành từ cái nhìn bên ngoài (tức bởi những người không nhất thiết có niềm tin vào tôn giáo đó, nghiên cứu những điều như lịch sử tôn giáo, tàc động của tôn giáo lên đời sống xã hội...).