Bảng tra cứu thuật ngữ ngôn ngữ lập trình C/Chú thích/Chú Thích nhiều dòng

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Hữu ích trong việc miêu tả chức năng của một trình, một hàm

Cú pháp[sửa]

/*________________________________________________________

Dòng chú thích 1

Dòng chú thích 2

Dòng chú thích n

  • /

Thí Dụ[sửa]

/*________________________________________________________

Tên_Trình : Tool.c
Tác_Giả  : Tên_Tác_Giả
Chức_Năng : Thư Viện Mả
Công Dụng :

*/________________________________________________________