Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào số nguyên N. Kiểm tra xem N có phải số nguyên tố?

Lời giải

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
  int N; bool SNT = true;

  cout << "Nhap so nguyen N: "; cin >> N;

  if (N < 2) SNT = false;
  else
    for (int i = 2 ; i <= sqrt(N) ; i++)
      if (N % i == 0) {
        SNT = false;
        break;
      }

  if (SNT) cout << "N la so nguyen to!";
  else cout << "N khong phai so nguyen to!";

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap so nguyen N: 1
N khong phai so nguyen to!

Nhap so nguyen N: 2
N la so nguyen to!

Nhap so nguyen N: 789
N khong phai so nguyen to!

Nhap so nguyen N: 2022
N khong phai so nguyen to!

Nhap so nguyen N: 15971
N la so nguyen to!

Bài tập khác liên quan

 • Lời giải Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn N.
 • Lời giải Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất là 1. Nhập vào hai số M và N. Kiểm tra xem chúng có phải hai số nguyên tố cùng nhau hay không?