Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn N.

Lời giải

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

bool kiemtraSNT(int x) {
  bool SNT = true;

  if (x < 2) SNT = false;
  else
    for (int i = 2 ; i <= sqrt(x) ; i++)
      if (x % i == 0) {
        SNT = false;
        break;
      }

  return SNT;
}

int main() {
  int N;

  cout << "Nhap so nguyen N: ";
  cin >> N;

  cout << "Cac so nguyen to nho hon N: ";
  for (int i = 2 ; i < N ; i++)
    if (kiemtraSNT(i)) cout << i << " ";

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap so nguyen N: 12
Cac so nguyen to nho hon N: 2 3 5 7 11

Nhap so nguyen N: 100
Cac so nguyen to nho hon N: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97