Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập hai số nguyên M, N. Kiểm tra xem chúng có phải hai số nguyên tố cùng nhau không. Biết rằng hai số nguyên tố cùng nhau có ước chung lớn nhất là 1.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int M, N, UCLN;

  cout << "Nhap M: "; cin >> M;
  cout << "Nhap N: "; cin >> N;

  if (M == 0 | N == 0) UCLN = M + N;
  else {
    while (M != N) {
      if (M > N) M = M - N;
      else N = N - M;
    }
    
    UCLN = M;
  }

  if (UCLN == 1) cout << "M va N la hai so nguyen to cung nhau";
  else cout << "M va N khong phai hai so nguyen to cung nhau";

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap M: 2022
Nhap N: 1945
M va N la hai so nguyen to cung nhau

Nhap M: 1280
Nhap N: 17550
M va N khong phai hai so nguyen to cung nhau

Nhap M: 7963
Nhap N: 8864
M va N la hai so nguyen to cung nhau

Nhap M: 5454
Nhap N: 8023
M va N la hai so nguyen to cung nhau