Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: In ra màn hình tổng từ 1 đến 100.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    int tong = 0;
    for (int i = 1 ; i <= 100; i++) tong = tong + i;
    cout << " Tong S = " << tong;
    return 0;
}

Chạy chương trình

Tong S = 5050

Bài tập khác liên quan