Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tổng các số chẵn từ 1 đến N.

Lời giải


#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int S = 0, N;

  cout << "Nhap N: "; 
  cin >> N;

  for (int i = 1 ; i <= N ; i++)
    if (i % 2 == 0) S += i;
  cout << "Ket qua = " << S;

  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int S = 0, N;

  cout << "Nhap N: "; 
  cin >> N;

  for (int i = 2 ; i <= N; i += 2)
    S += i;
  cout << "Ket qua = " << S;

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 1
Ket qua = 0

Nhap N: 21
Ket qua = 110

Nhap N: 305
Ket qua = 23256

Nhap N: 2022
Ket qua = 1023132

Bài tập liên quan

 • Lời giải Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tổng các số từ 1 đến N.
 • Lời giải Nhập vào số nguyên N. Tính tổng