Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tổng các số từ 1 đến N.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int S = 0, N;

  cout << "Nhap N: "; 
  cin >> N;

  for (int i = 1 ; i <= N; i++) S += i;
  cout << "Ket qua = " << S;

  return 0;
}

Chạy chương trình

Nhap N: 1
Ket qua = 1

Nhap N: 4
Ket qua = 10

Nhap N: 108
Ket qua = 5886

Nhap N: 2022
Ket qua = 2045253

Bài tập liên quan