Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: In ra màn hình 10 số tự nhiên đầu tiên.

Lời giải

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "10 so tu nhien dau tien: ";
    for (int i = 0 ; i <= 9 ; i++) cout << i << " ";

    return 0;
}

Chạy chương trình

10 so tu nhien dau tien: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bài tập khác liên quan