Wikibooks:Bảo quản viên/Dòng thời gian

Tủ sách mở Wikibooks
30-09-2004 Mxn cầm cờ BQV 1
09-03-2008 Vietbio cầm cờ BQV 2
09-05-2008 Vietbio hết hạn BQV 1
30-03-2010 Trần Nguyễn Minh Huy cầm cờ BQV 2
30-06-2010 Trần Nguyễn Minh Huy hết hạn BQV 1
26-12-2011 Doãn Hiệu cầm cờ BQV 2
02-06-2012 Doãn Hiệu được gia hạn cầm cờ BQV 2
29-05-2012 AmieKim cầm cờ BQV 3
30-11-2012 AmieKim hết hạn BQV 2
17-01-2013 AmieKim tiếp tục cầm cờ BQV 3
02-06-2013 Doãn Hiệu hết hạn BQV 2
19-01-2014 AmieKim hết hạn BQV 1
22-02-2017 Atcovi cầm cờ thử nghiệm BQV 2
14-03-2017 AlbertEinstein05 và Huỳnh Nhân-thập cầm cờ BQV 4
22-03-2017 Atcovi cầm cờ BQV chính thức 4
19-04-2017 Atcovi từ chức BQV 3
14-09-2017 AlbertEinstein05 và Huỳnh Nhân-thập hết hạn BQV 1
02-08-2018 Mai Ngọc Xuân cầm cờ BQV 2
08-08-2018 Tuyenduong97 cầm cờ BQV 3
14-08-2018 Huỳnh Nhân-thập tiếp tục cầm cờ BQV 4
02-02-2019 Mai Ngọc Xuân hết hạn BQV 3
08-02-2019 Tuyenduong97 hết hạn BQV 2
10-02-2019 Tuyenduong97 tiếp tục cầm cờ BQV; ThiênĐế98 cầm cờ BQV 4
14-08-2019 Huỳnh Nhân-thập hết hạn BQV 3
10-02-2020 Tuyenduong97 và ThiênĐế98 hết hạn BQV 1
26-05-2020 ThiênĐế98 tiếp tục cầm cờ BQV; Alphama và Thienhau2003 cầm cờ BQV 4
26-11-2020 Thienhau2003 hết hạn BQV 3
29-11-2020 Đức Anh cầm cờ BQV 4
23-05-2021 Đức Anh được gia hạn cầm cờ BQV 4
26-05-2021 ThiênĐế98 và Alphama hết hạn BQV 2

Giải thích từ ngữ:

  • Nhiệm kỳ: là khoảng thời gian cầm cờ BQV một cách liên tục, không bị ngắt quãng dài hơn 1 ngày.
  • Hết hạn: rút quyền BQV khi thời hạn đã hết như quy định
  • Từ chức: rút quyền BQV theo yêu cầu của thành viên đó
  • Cầm cờ: có quyền BQV trong tay nhiệm kỳ đầu. Nếu không nói gì thêm thì hiểu Cầm cờ = Cầm cờ chính thức
  • Cầm cờ chính thức: có quyền BQV trong tay qua một cuộc biểu quyết
  • Cầm cờ thử nghiệm: có quyền BQV trong tay chưa qua một cuộc biểu quyết
  • Gia hạn: được cấp quyền thêm một thời gian nữa, trong khi vẫn chưa hết hạn
  • Tiếp tục cầm cờ: cấp quyền sau khi quyền BQV cũ đã hết hạn, kể cả qua hoặc không qua biểu quyết