VBscript/Hàm/REM

Tủ sách mở Wikibooks

Giải thích , Miêu tả một dòng lệnh

Công Thức[sửa]

: Rem ghi_chú
'ghi_chú