VBscript/Hàm

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Hàm là một khối lệnh , một tập hợp của một hay nhiều hơn một dòng lệnh nằm giửa {} dưới tên mục function

Có 2 loại Hàm

 • Hàm có đối số Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị
 • Hàm Trống Hàm không có Đối số và không trả lại giá trị

Hàm Trống[sửa]

Công Thức
<script language="VBScript">
  function Name() 
  { 
  thân hàm; 
  }
</script>
Thí Dụ
<script language="VBScript">
  Ngay_Gio()
  function Ngay_Gio() 
  { 
  document.alert('Hôm nay là : ' & now);
  }
</script>

Hàm có Đối số[sửa]

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm

Công Thức
[Public [Default] | Private] Function tên_hàm [(danh_sách_đối_số)]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
  [Exit Function]
  [nhóm_lệnh]
  [tên_hàm = biểu_thức]
End Function 
Thí Dụ

Hàm Mặc Định[sửa]

A[sửa]

B[sửa]

C[sửa]

D[sửa]

E[sửa]

I[sửa]

L[sửa]

M[sửa]


N[sửa]

 • Now Hiển thị Ngày, Giờ hôm nay

R[sửa]

S[sửa]

T[sửa]


U[sửa]