Bước tới nội dung

VBscript/Hàm/Now

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm mặc định của VBScript dùng để Hiển thị Ngày, Giờ hôm nay

Công Thức[sửa]

Now

Thí Dụ[sửa]

<script type="text/VBscript">
document.write("Chào thế gii! Hôm nay là  : " & Now);
</script>