Vật lý đại cương/Thuyết tương đối hẹp

Tủ sách mở Wikibooks

Thuyết Tương Đối Hẹp[sửa]

Mọi hiện tượng vật lý (cơ học, nhiệt động lực học, điện từ học...) đều xảy ra như nhau trong các hệ qui chiếu quán tính.

Theo Cơ học Newton, Khối lượng vật chất không đổi trong khi di chuyển với mọi vận tốc . Mọi Quy luật của Newton đều đúng trên mọi vật có Khối Lượng đo được . Tiên đề này chỉ ra rằng các phương trình mô tả các hiện tượng tự nhiên đều có cùng dạng như nhau trong các hệ qui chiếu quán tính. Nó cũng phủ định sự tồn tại của một hệ qui chiếu quán tính đặc biệt, như một hệ qui chiếu đứng yên thật sự. Nói cách khác mọi hệ qui chiếu quán tính là hoàn toàn tương đương nhau. Từ tiên đề này các nhà khoa học khẳng định không thể tồn tại một môi trường ête truyền sóng điện từ (ánh sáng) với một vận tốc khác biệt các hệ qui chiếu khác.

Theo Einstein, Khối lượng vật chất có thay đổi trong khi di chuyển với mọi vận tốc . Trên quan điểm này Mọi Quy luật của Newton đều không đúng trên mọi vật di chuyển với vận tốc ánh sáng