Thảo luận:Nhập môn Giải tích/Tích phân/Tích phân bất định/Tích phân hàm Hyperbol ngược

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks


The following is a list of integrals (antiderivative functions) of inverse hyperbolic functions. For a complete list of integral functions, see lists of integrals.

In all formulas the constant a is assumed to be nonzero, and C denotes the constant of integration.