Bước tới nội dung

Thảo luận:Học Pascal/Danh sách lệnh

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Thêm đề tài
Tủ sách mở Wikibooks

Sau Đây là Danh Sách Các Lịnh của Pascal

  • GotoXY : đến một điểm x,y
  • GetDate : Thông tin ngày
  • GetTime : Thông tin giờ
  • GetEnv : Thông tin về Môi Trường
  • Exec
  • EOL : Từ đầu dòng đến cuối dòng
  • EOF : Từ đầu hồ sơ đến cuối hồ sơ
  • write : Ghi thông tin trên màn hình
  • writeln : xuống hàng, Ghi thông tin trên màn hình