Thảo luận:Hóa học đại cương/Hóa hữu cơ

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Hóa học hữu cơ là ngành khoa học về những cấu trúc, tính chất, thành phần, phản ứng, và cách tổng hợp của những hợp chất hữu cơ.

Phân loại các hợp chất hữu cơ[sửa]

Có 2 cách phân loại hợp chất hữu cơ:

  • Cách thứ nhất:dựa vào thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ gồm hydrocacbon và dẫn xuất của hydrocacbon
  • Cách thứ hai: dựa vào mạch cacbon: hợp chất hữu cơ gồm hợp chất không vòng (bao gồm hợp chất no và không no), hợp chất vòng (đồng vòng và dị vòng)

Bản thân mỗi nhóm trên lại được chia thành các loại chất. Mỗi loại chất có một nhóm xác định các nguyên tử gọi là nhóm chức. Nhóm chức gây ra các tính chất hóa học đặc trưng cho loại chất đó.

Một số loại chất hữu cơ[sửa]

Các loại phản ứng hóa hữu cơ[sửa]