Bước tới nội dung

Tự học JavaScript/Vòng lặp

Tủ sách mở Wikibooks

Vòng lặp cứ lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định .

Vòng lặp While

[sửa]

Vòng lặp while có mục đích lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định cho đến khi biểu thức điều kiện trả về false. Khi dùng vòng lặp while phải chú ý tạo lối thoát cho vòng lặp (làm cho biểu thức điều kiện có giá trị false), nếu không đoạn mã nguồn sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn, là một lỗi lập trình. Vòng lặp while thường được dùng khi lập trình viên không biết chính xác cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

Cú pháp
<script language="JavaScript">
  while (biểu_thức_điều_kiện) {
    khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true;
  }
</script>
Thí dụ

Vòng lặp Do .. while

[sửa]

Về cơ bản, vòng lặp do ... while gần như giống hệt như vòng lặp while. Tuy nhiên, trong trường hợp biểu thức điều kiện trả về false ngay từ đầu, khối lệnh trong vòng lặp while sẽ không bao giờ được thực hiện, trong khi đó, vòng lặp do ... while luôn đảm bảo khối lệnh trong vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần.

Cú pháp
<script language="JavaScript">
  do
  {
    khối lệnh;
  } while (biểu_thức_điều_kiện);
</script>


Ví dụ
<script language="JavaScript">
  while (0 > 1)
  {
    alert("while"); // Câu lệnh này sẽ không bao giờ được thực hiện
  }

  do
  {
    alert("do ... while"); // Bạn sẽ nhận được thông báo do ... while một lần duy nhất
  } while (0 > 1);
</script>

Vòng lặp For

[sửa]

Vòng lặp for thường được sử dụng khi cần lặp một khối lệnh mà lập trình viên biết trước sẽ cần lặp bao nhiêu lần.

Cú pháp
<script language="JavaScript">
  for (biểu_thức_khởi_tạo; biểu_thức_điều_kiện; biểu_thức_thay_đổi_giá_trị)
  {
    Khối lệnh cần lặp;
  }
</script>

Khi bắt đầu vòng lặp for, lập trình viên cần khởi tạo một biến nhất định bằng biểu_thức_khởi_tạo để dùng trong biểu_thức_điều_kiện, nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true, khối lệnh cần lặp sẽ được thực hiện, sau khi thực hiện xong khối lệnh cần lặp, biểu_thức_thay_đổi_giá_trị sẽ được thực hiện, tiếp theo, biểu_thức_điều_kiện sẽ lại được kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi biểu_thức_điều_kiện trả về false, khi đó vòng lặp sẽ kết thúc.

Thí dụ

Vòng lặp For .. in

[sửa]

Vòng lặp Switch

[sửa]