Tự học JavaScript/Trình ứng dụng

Tủ sách mở Wikibooks

Sau đây là tập hợp những trình ứng dụng được viết bằng ngôn ngử Javascript

  1. Trình hiển thị ngày giờ
  2. Trình truy tìm thông tin