Tự học JavaScript/Cú pháp Javascript

Tủ sách mở Wikibooks

Cu phap lap trinh Javascript

<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>