Sách số học/Loại số/Số lẻ

Tủ sách mở Wikibooks

Số lẻ đại diện cho số chia cho 2 có số dư bằng 1.

Thí dụ[sửa]

Các số sau đều là số lẻ

Tính chất số lẻ[sửa]

  • Mọi số lẻ chia cho 2 đều có số dư bằng 1
với số dư bằng 1
với số dư bằng 1
  • Mọi số lẻ đều không chia hết cho 2