Sách giải tích/Hàm số lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Ký hiệu[sửa]

Hàm số lượng giác có dạng tổng quát

, , ,

Hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Tương quan các cạnh và góc tron tam giác vuông cho biết hàm số lượng giác cơ bản sau

Hàm số góc lượng giác Tỉ lệ cạnh Đồ thị
Cosine
Sine
Cosine
Cosecant
Tangent
Cotangent

Hàm số lượng giác cơ bản nghịch[sửa]

Hàm số lượng giác nghịch

Các định nghỉa khác[sửa]

Cos[sửa]

Số phức

Chuổi số cộng


Chuổi số tích

Giải tích

Sin[sửa]

Số phức

Chuổi số cộng


Chuổi số tích

Giải tích

Hàm số lượng giác đường thẳng[sửa]

Hàm số lượng giác đường thẳng ngang
Hàm số lượng giác đường thẳng dọc
Hàm số lượng giác đường thẳng nghiêng
Hệ số phức

Hệ số thực

Hàm số lượng giác vòng tròn bán kín bằng 1[sửa]

Trong hệ số thực

Trong hệ số phức