Sách binh pháp

Tủ sách mở Wikibooks

Thập Nhị Binh Thư gồm 12 bộ binh thư được tập hợp và giới thiệu lần lượt là:

1. Lục thao binh pháp (Thái Công Khương Tử Nha);

2. Tam lược (Thái Công Khương Tử Nha);

3. Tư Mã binh pháp (Tư Mã Điền Nhương Tư);

4. Tôn Tử binh pháp (Tôn Vũ Tử);

5. Ngô Tử binh pháp (Ngô Khởi);

6. Uất Liễu Tử (Uất Liễu);

7. Binh pháp Khổng Minh (Võ Hầu Gia Cát Lượng);

8. Tố thư (Hoàng Thạch Công);

9. Đường Thái Tông – Lý Vệ Công vấn đối (Vệ Công Lý Tĩnh);

10. Binh thư yếu lược (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn);

11. Binh thư yếu lược (tu chỉnh)

12. Hổ trướng khu cơ (Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ).