Bước tới nội dung

Sách Y Học/Đông y/Âm dương , Ngũ hành trong Đông y/Ngũ hành trong đông y

Tủ sách mở Wikibooks

Ý nghỉa[sửa]

Ngũ hành có nghỉa là 5 nguyên tố tạo thành qua 2 cá tính đối nghịch âm dương sinh, diệt. Ngũ hành bao gồm Kim, Mộc , Thủy, Hỏa, Thổ

Tương tác[sửa]

Ngũ hành tương sinh bao gồm Kim sinh Thủy , Thủy sinh Mộc , Mộc sinh Hỏa , Hỏa sinh Thổ , Thổ sinh Kim . Ngũ hành tương diệt bao gồm Thủy diệt Kim , Mộc diệt Thủy , Hỏa diệt Mộc , Thổ diệt Hỏa, Kim diệt Thổ.


Quy luật Ngũ hành tương sinh[sửa]

Ngũ hành tương sinh là chỉ mối quan hệ sinh ra nhau một cách thứ tự, thúc đẩy nhau phát triển của thủy, hỏa, mộc, kim, thổ.

Thứ tự tương sinh là: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Sự tương sinh này cư lặp lại không ngừng. nếu đứng từ một hành mà nói thì sinh ra nó được gọi là “mẹ”, do nó sinh ra được gọi là “con”. Trong cơ thể con người: can mộc sinh tâm hỏa, tâm hỏa sinh tỳ thổ, tỳ thổ sinh phế kim, phế kim sinh thận thủy, thận thủy sinh can mộc.

Quy luật Ngũ hành tương khắc[sửa]

Ngũ hành tương khắc là chỉ mối quan hệ lần lượt ức chế lẫn nhau của thủy, hỏa, mộc, kim, thổ.

Thứ tự của tương khắc là: mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Quá trình tương khắc này cũng tuần hoàn không ngừng.Trong cơ thể con người: can mộc khăc tỳ thổ; tỳ thổ khắc thận thủy; thận thủy khắc tâm hỏa; tâm hỏa khắc phế kim; phế kim khắc can mộc