Sách VBScript/Vòng lặp For To...Next

Tủ sách mở Wikibooks

Công thức[sửa]

For Dải_Số To Dải_Số
 ....
Next 

Thí dụ[sửa]

For I = 1 To 10
  For J = 1 To 10
    Document.write( "I : ' & I) 
    Document.write( "J : ' & J) 
  Next 
Next