Sách VBScript/Thủ tục

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm Sub procedure.

Cu phap[sửa]

[Public [Default] | Private] Sub tên_sub [(danh_sách_đối_số)]
  [nhóm_lệnh]
  [Exit Sub]
  [nhóm_lệnh]
End Sub 

Thí Dụ[sửa]

Dim Color, MyVar
Sub ChangeBackground (Color)
MyVar = lcase (Color)
  Select Case MyVar
      Case "red"  document.bgColor = "red"
      Case "green" document.bgColor = "green"
      Case "blue"  document.bgColor = "blue"
      Case Else   MsgBox "pick another color"
   End Select
End Sub