Sách VBScript/Select Case

Tủ sách mở Wikibooks

Chạy 1 hoặc vài nhóm lệnh, phụ thuộc vào giá trị của 1 biểu thức.

Công Thức[sửa]

Select Case biểu_thức_kiểm_tra
  [Case danh_sách_biểu_thức-n
    [nhóm_lệnh-n]] . . .
  [Case Else danh_sách_biểu_thức-n
    [elsenhóm_lệnh-n]]
End Select 

Thí Dụ[sửa]

Dim Color, MyVar
Sub ChangeBackground (Color)
MyVar = lcase (Color)
  Select Case MyVar
      Case "red"  document.bgColor = "red"
      Case "green" document.bgColor = "green"
      Case "blue"  document.bgColor = "blue"
      Case Else   MsgBox "pick another color"
   End Select
End Sub