Sách VBScript/Lệnh VBscript

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm mặc định[sửa]

A[sửa]

 • Abs
 • Array

B[sửa]

 • Bảng toán tử

C[sửa]

 • CreateObject
 • CStr

D[sửa]

 • Date
 • DateValue

E[sửa]

 • Eval

I[sửa]

 • InputBox

L[sửa]

 • LBound
 • LCase
 • Left
 • Len
 • LTrim

M[sửa]

 • MsgBox
 • Mid


N[sửa]

 • Now: Hiển thị ngày, giờ hôm nay

R[sửa]

 • Right
 • RTrim
 • REM

S[sửa]

 • Space

T[sửa]

 • Time
 • Time
 • TimeValue
 • Trim


U[sửa]

 • UBound
 • UCase