Sách VBScript/If..Then..Else

Tủ sách mở Wikibooks

Thực hiện một nhóm lệnh tùy theo điều kiện, phụ thuộc và giá trị của 1 biểu thức.

Công Thức[sửa]

If điều_kiện Then nhóm_lệnh [Else elsenhóm_lệnh ] 
If điều_kiện Then
    [nhóm_lệnh]
[ElseIf điều_kiện-n Then
    [elseifnhóm_lệnh]] . . .
[Else
    [elsenhóm_lệnh]]
End If 

Thí Dụ[sửa]

If A > 10 Then A = A + 1 : B = B + A : C = C + B