Sách VBScript/Hàm có đối số

Tủ sách mở Wikibooks

Khai báo tên, đối số, và mã hình thành thân của thủ tục hàm

Cú pháp[sửa]

[Public [Default] | Private] Function tên_hàm [(danh_sách_đối_số)]
    [nhóm_lệnh]
    [tên_hàm = biểu_thức]
    [Exit Function]
    [nhóm_lệnh]
    [tên_hàm = biểu_thức]
End Function 

Thí dụ[sửa]