Sách VBScript/Chuỗi ký tự

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chuỗi ký tự Ám chỉ một dòng chữ . Mổi Dòng chữ cần phải khai báo , gán giá trị, và định cách hoạt động

Khai Báo[sửa]

1 Dim MyStr1, MyStr2

Gán Giá Trị[sửa]

1 MyStr1 = "Hello" : Rem ghi chú sau câu lnh bng du 2 chm.
2 MyStr2 = "Goodbye"     ' Ðây cũng là 1 ghi_chú; không cần dấu 2 chấm.

Định Cách Hoạt Động[sửa]

1 document.write('Xin Chào')
2 document.write('Đây là Dòng chữ 1' & MyStr1)
3 document.write('Đây là Dòng chữ 2' & MyStr2)

Thí Dụ[sửa]

1 Dim MyStr1, MyStr2
2 MyStr1 = "Hello" : Rem ghi chú sau câu lnh bng du 2 chm.
3 MyStr2 = "Goodbye"     ' Ðây cũng là 1 ghi_chú; không cần dấu 2 chấm.
4 Rem ghi_chú trên dòng không có lệnh, không cần dấu 2 chấm.