Bước tới nội dung

Sách JavaScript/Xuất-nhập thông tin

Tủ sách mở Wikibooks

Nhập thông tin[sửa]

Thông Tin được nhập bằng Lệnh Prompt() có cú pháp sau

Var Thong_Tin_Nhap
Thong_Tin_Nhap = prompt('Tiêu_Đề', 'Thông_Tin_Nhập');


Xuất thông tin[sửa]

Thông Tin được xuất bằng Lệnh document.write()Lệnh alert()

document.write('Thông_Tin');
document.write(' Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());