Sách JavaScript/Xét điều kiện biểu thức đúng sai

Tủ sách mở Wikibooks

Toán từ điều kiện còn được biết đến với tên gọi toán tử tam phân. Cú pháp của toán tử này như sau:

Cú pháp[sửa]

<script language="JavaScript">
    điều_kiện ? biểu_thức_đúng : biểu_thức_sai;
</script>

Toán tử này sẽ trả lại giá trị là kết quả của biểu_thức_đúng nếu điều_kiện có giá trị bool bằng true, ngược lại nó sẽ trả lại giá trị bằng biểu_thức_sai.

Thí dụ[sửa]