Bước tới nội dung

Sách JavaScript/Vòng lặp Switch

Tủ sách mở Wikibooks


Cú pháp[sửa]

<script language="JavaScript">
  switch (biểu_thức_điều_kiện)
  {
    case kết_quả_1 :
      khối lệnh cần thực hiện néu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1;
      break;
    case kết_quả_2 :
      khối lệnh cần thực hiện néu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2;
      break;
    default :
      khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác;
  }
</script>

Sau mỗi khối lệnh trong một mục kiểm tra kết quả (trừ mục default), lập trình viên cần phải thêm vào break.

Thí dụ[sửa]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var day;
switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  day = "Sunday";
  break;
 case 1:
  day = "Monday";
  break;
 case 2:
  day = "Tuesday";
  break;
 case 3:
  day = "Wednesday";
  break;
 case 4:
  day = "Thursday";
  break;
 case 5:
  day = "Friday";
  break;
 case 6:
  day = "Saturday";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = "Today is " + day;
</script>

</body>
</html>