Sách JavaScript/Tập tin mả Javascript

Tủ sách mở Wikibooks

Cách Dùng[sửa]

Tạo tập tin mả javascript có tên Thuvien.js với nôi dung sau

<!-- Thuvien.js
// ***************************
// TRÌNH ĐỔI MÀU NỀN TỰ ĐỘNG
// ***************************

var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00")
document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]
-->


Trong tập tin HTML, chèn dòng lệnh sau

<script language=javascript scr="''Thuvien.js''"></script>

Thay phần chữ nghiêng bằng địa chỉ để file js có nội dung trên của bạn

Danh sách JS Files[sửa]

Sau đây là danh sách những hồ sơ rời .js ứng dụng viết bằng ngôn ngữ javascript