Sách JavaScript/Tập tin lệnh JavaScript trong trang mạng

Tủ sách mở Wikibooks

Thay vì để khối lệnh Javascript trong trang mạng. Khối lệnh Javascript có thể để trong một tệp tin rời với một tên có kiểu đuôi tệp tin là chữ js sau dấu chấm rồi dùng một dòng lệnh sau để kèm tệp tin javascript rời này với một hoặc nhiều trang mạng cần đến tệp tin này.

Cách thức này rất hữu dụng trong việc lưu những hàm lệnh Javascript để thực thi một chức năng hữu dụng thường dùng thành một thư viện mã có thể sử dụng trong một hoặc nhiều trang mạng.

Cú pháp[sửa]

     <script Type="text/javascript" Src="javascriptFile.js"></script>

Tham số[sửa]

Type - Ngôn ngử lập trình trang mạng
Scr - Tên hồ sơ Javascipt

Thí dụ[sửa]

   <script type="text/javascript" src="javascriptLibrary.js"></script>