Sách JavaScript/Mả Javascript

Tủ sách mở Wikibooks

Thư viện mã nguồn Javascript[sửa]

Tạo một hồ sơ Javascript rời với những chức năng co ban qua các thủ thục thục dụng . Cách dùng trong tập tin HTML

Cách dùng[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>

FunctionName()

</script>

Danh sách các thủ tục[sửa]

Chống Sao Chép Nội Dung[sửa]

 • IE
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
document.write('<body ondragstart="return false" onselectstart="return false">');
</script>
 • Both IE and NS
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function disableselect(e){return false}
function reEnable(){return true}
 
//if IE4+
 
document.onselectstart=new Function ("return false")

 
//if NS6
 
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

Vô Hiệu Hóa Chức Năng Chuột Phải[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function click() 
{
if (event.button==2) {alert(new Date());}
}
document.onmousedown=click
//-->
</script>

Thay Đổi Màu Nền Tự Động[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00")
document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]
</script>

Lên Đầu Trang Nhấp Chuột Phải 2 lần[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
<!--
function dblclick() {
	window.scrollTo(0,0)
}
if (document.layers) {
	document.captureEvents(Event.ONDBLCLICK);
}
document.ondblclick=dblclick;
//-->
</script>

Hiển Thị Thông Tin Trên Thanh Status[sửa]

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
 var boodschap = 'Welcome to Quach Trung Thanh Webpage.' + ' | ' + 'Today is : ' + new Date() + ' | Press F5 to Change Background color';

 function dgstatus(){

    window.status = boodschap;
    timerID= setTimeout("dgstatus()", 0);
 }

 dgstatus();
</script>

Tìm thông tin từ chọn lựa máy tìm[sửa]

<script LANGUAGE="JavaScript"> 

  function doMoveBrowser(form) { 
   location.href = goform.gomenu.options[getSelectedValue()].value + goform.st.value; 
  } 

  function getSelectedValue() { 
   return document.goform.gomenu.selectedIndex 
  } 
  // -- end hiding --> 
   

</script>

<form name=goform>
<input type=text name=st size=40>
<select NAME="gomenu" size="1" onchange="doMoveBrowser(this.form)">
<OPTION VALUE=>MAIN MENU
<option value=>________________________________
<option value="about:blank">WWW SEARCH ENGINES
<option value=>________________________________
<option value="https://www.google.com.vn/#q=">.....Google Viet
<option value="https://vn.search.yahoo.com/search?p=">Viet Yahoo
</select>
<input type=button onclick=search() value=Page Search>
</form>

Hiển thị ngày giờ hôm nay[sửa]

Lối viết 1[sửa]

<script type="text/javascript">
tday=new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday");
tmonth=new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December");

function GetClock(){
var d=new Date();
var nday=d.getDay(),nmonth=d.getMonth(),ndate=d.getDate(),nyear=d.getFullYear();
var nhour=d.getHours(),nmin=d.getMinutes(),nsec=d.getSeconds(),ap;

if(nhour==0){ap=" AM";nhour=12;}
else if(nhour<12){ap=" AM";}
else if(nhour==12){ap=" PM";}
else if(nhour>12){ap=" PM";nhour-=12;}

if(nmin<=9) nmin="0"+nmin;
if(nsec<=9) nsec="0"+nsec;


document.getElementById('clockbox').innerHTML=""+tday[nday]+", "+tmonth[nmonth]+" "+ndate+", "+nyear+" "+nhour+":"+nmin+":"+nsec+ap+"";
}

window.onload=function(){
GetClock();
setInterval(GetClock,1000);
}
</script>
<div id="clockbox"></div>

Lối viết 2[sửa]

<script type="text/javascript">

function clock(){

tday=new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday");

tmonth=new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December");


function GetClock(){

var d=new Date();

var nday=d.getDay(),nmonth=d.getMonth(),ndate=d.getDate(),nyear=d.getFullYear();

var nhour=d.getHours(),nmin=d.getMinutes(),nsec=d.getSeconds(),ap;

if(nhour==0){ap=" AM";nhour=12;}

else if(nhour<12){ap=" AM";}

else if(nhour==12){ap=" PM";}

else if(nhour>12){ap=" PM";nhour-=12;}

if(nmin<=9) nmin="0"+nmin;

if(nsec<=9) nsec="0"+nsec;

document.getElementById('clockbox').innerHTML=""+tday[nday]+", "+tmonth[nmonth]+" "+ndate+", "+nyear+" "+nhour+":"+nmin+":"+nsec+ap+""; }

window.onload=function(){

GetClock();

setInterval(GetClock,1000); } }

clock()

</script>


Lối viết 3[sửa]

<script type="text/javascript" scr=clock.js>