Sách JavaScript/Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTML

Tủ sách mở Wikibooks

Javascript cũng có thể dùng trực tiếp trong thẻ lệnh HTML

Cú pháp[sửa]

    <a href="javascript:Lệnh_1;Lệnh_2;">Miêu tả chức năng của javascript lệnh</a>

Tham số[sửa]

<a Href = " ">Miêu tả chức năng của javascipt lệnh</a> - Liên kết thực hiện lệnh javascript
Javascript: - Lệnh Javascript
Lệnh_1; - Lệnh thực thi một việc


Thí dụ[sửa]

<a href="javascript:window.open('http://www.yahoo.com')">Mở cửa sổ Yahoo</a>