Sách JavaScript/If

Tủ sách mở Wikibooks

Mệnh lệnh Javascript xét điều kiện để thực thi một việc

Cú pháp[sửa]

<script language="JavaScript">
if (x > 0)
    {
     alert("x > 0");
    }
</script>