Sách JavaScript/Hàm mặc định

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm Javascript mặc định là một hàm đả được viết sẳn từ trước