Sách JavaScript/Hàm đối số

Tủ sách mở Wikibooks

Hàm có một hay nhiều đối số, có thể trả lại một giá trị hay không trả lại giá trị

Cú pháp[sửa]

<script language="JavaScript">
  function tên_hàm(đối_số_1, đối_số_2)
  {
    các câu lệnh cần thực hiện mỗi khi hàm được gọi;
    return giá_trị_cần_trả_về;
  }

  tên_hàm(1, 2); // Gọi hàm tên_hàm với hai đối số 1 và 2 ứng với đối_số_1 và đối_số_2
  tên_hàm(1); // Gọi hàm tên_hàm với đối_số_1 có giá trị 1, đối_số_2 có giá trị undefined
</script>

Thí Dụ[sửa]

<script language="JavaScript">
  Array.prototype.fold =
  function (value, functor) {
    var result = value;
    for (var i = 0; i < this.length; i++) {
      result = functor(result, this[i]);
    }
    return result;
  }
  var sum = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].fold(0, function (a, b) { return a + b })
  document.write(sum);
</script>

Đoạn mã nguồn trên sẽ trả lại kết quả là 55.